Urządzenia wentylacyjne dla przemysłu

Wentylacja

Wentylacja (prawidłowa cyrkulacja powietrza) jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta oraz w miejscach pracy urządzeń.

Odciągi stanowiskowe

Urządzenia przeznaczone do odciągania różnego rodzaju oparów chemicznych, gazów, pyłów i innych cząstek stałych pochodzących z różnego rodzaju maszyn.

Wentylacja dla przemysłu

Wentylacja dla przemysłu zapewniająca wymianę powietrza w zakładach produkcyjnych czy przetwórczych musi być dopasowana do wielu specyficznych wymogów związanych z charakterem prowadzonej działalności. Jednak niezależnie od tych różnic zawsze musi ona zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie ludzi. Chodzi tu zarówno o ochronę przed substancjami chemicznymi mogącymi wywoływać różnego rodzaju podrażnienia, jak i o różnego rodzaju pyły. Ważne jest też zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności, a także temperatury – co przy wielu technologiach produkcyjnych stanowi poważny problem.
Specyfika różnych gałęzi gospodarki stawia przed systemami wentylacyjnymi dla przemysłu rozmaite wyzwania. Powinny one radzić sobie nie tylko z odpowiednim składem i jakością powietrza, ale także gwarantować jego różne parametry w poszczególnych częściach tej samej hali czy budynku. Wymaga to nie tylko odpowiedniej mocy stosowanych central wentylacyjnych i montowanych w kanałach wentylatorów, ale także dodatkowych rozwiązań w postaci np. kurtyn powietrznych czy specjalnych odciągów w poszczególnych rejonach, czy nawet używania oddzielnych urządzeń do konkretnych stanowisk pracy lub urządzeń.
Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem przy projektowaniu wentylacji dla zakładów przemysłowych jest stosowanie modułowych central kanałowych obsługujących większe części obiektu. W wydzielonych obszarach o specjalnych potrzebach montuje się osobne pojedyncze urządzenia lub w przypadku większego nagromadzenia maszyn emitujących szkodliwe substancje cały osobny podsystem. W przypadku wentylacji przemysłowej ważne jest także odpowiednie filtrowanie pobieranego z zanieczyszczonego obszaru powietrza. Nie może być ono bezpośrednio uwalniane do atmosfery, dlatego, zanim opuści ono system wentylacyjny, przechodzi przez osuszacze czy systemy filtrów dopasowane do rodzaju zanieczyszczeń.

Oferta firmy

 • klimainstal

  Wentylatory

 • klimainstal

  Centrale wentylacyjne

Wentylacja stanowiskowa

Wentylacja stanowiskowato rozwiązania stosowane punktowo, przeznaczone do radzenia sobie z emisją niepożądanych substancji bezpośrednio w miejscu, w którym ona występuje. Specyfika złożonych przemysłowych procesów technologicznych powoduje, że w halach produkcyjnych istnieją rejony szczególnie narażone na uwalnianie różnego rodzaju niebezpiecznych zanieczyszczeń. Wymagają one dodatkowych urządzeń wentylacyjnych usuwających pojawiające się substancje i zapewniających bezpieczeństwo pracowników oraz ochronę samych maszyn czy fragmentów linii produkcyjnej. W takich przypadkach najczęściej stosuje się odciągi stanowiskowe usuwające zanieczyszczenia za pośrednictwem odpowiednio dobranych do charakteru zanieczyszczeń urządzeń filtrowentylacyjnych. Rozwiązania tego typu najczęściej są stosowane do radzenia sobie z pyłami lub oparami gazów.

Rodzaje zanieczyszczeń wymagające wentylacji stanowiskowej

Istnieje dużo substancji, które wymagają stosowania wentylacji stanowiskowej w różnej postaci od przenośnych, mobilnych odciągów stanowiskowych po skomplikowane stacjonarne ze złożonymi systemami filtracji czy osuszania. Najczęściej spotyka się pyły wybuchowe; dymy spawalnicze; mgłę olejową; pyły oraz cząstki stałe i włókna.
Pyły wybuchowe pojawiają się przy różnych procesach technologicznych, mogą to być np. drobiny pojawiające się przy obróbce metali m.in. magnezu czy aluminium albo drewna i jego pochodnych.
Dymy spawalnicze zawierają w sobie znaczne ilości tlenków metali: m.in. magnezu, kadmu czy żelaza. Ich wdychanie może prowadzić do licznych chorób układu oddechowego i układu krążenia, a także do zaburzeń na tle neurologicznym.
Mgła olejowa pojawia się głównie przy obróbce metali i jest poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, a także dla trwałości podzespołów używanych maszyn. Zawiesina może powodować choroby układu oddechowego czy narządu wzroku, zwiększa też ryzyko urazów, osadzając się na powierzchni różnych przedmiotów.
Pyły oraz cząstki stałe i włókna zawieszone w atmosferze w pobliżu miejsca pracy pojawiają się przy największej liczbie czynności, m.in. przy obróbce skrawającej np. szlifowaniu, wierceniu czy cięciu. Stopień ich szkodliwości zależy od rodzaju obróbki i rozmiaru pojawiających się zanieczyszczeń oraz rodzaju obrabianego materiału.

Urządzenia filtrowentylacyjne

Odciągi stanowiskowe w postaci urządzeń filtrowentylacyjnych są najpowszechniejszą metodą radzenia sobie z usuwaniem zanieczyszczeń z miejsca pracy i jego okolic. Chronią także pozostałe rejony pomieszczenia przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. Ich zasada działania opiera się na zasysaniu powietrza z prędkością umożliwiającą uniesienie cząstek zanieczyszczeń bądź na kierowaniu ich przy pomocy powietrza nawiewanego w odpowiednią stronę, gdzie są wychwytywane. Mobilne urządzenia filtrowentylacyjne pozwalają na większą elastyczność niż rozwiązania stacjonarne, ponieważ mogą być swobodnie przemieszczane i uruchamiane zależnie od potrzeb.

Oferta firmy

 • klimainstal

  Urządzenia filtrowentylacyjne

 • klimainstal

  Urządzenia filtrowentylacyjne gazowe


Urządzenia wentylacyjne stosowane w przemyśle muszą radzić sobie z wieloma wyzwaniami wychodzącymi poza proste usuwanie zużytego powietrza i zapewnienie napływu świeżego powietrza z zewnątrz. Obiekty przemysłowe są przeważnie halami, które mają nie tylko dużą powierzchnię, ale także sporą kubaturę. W związku z tym ilość powietrza, które musi być poddawane wymianie, jest o wiele większa, niż w przypadku budynków o innym przeznaczeniu. Wentylacja hal przemysłowych w wielu przypadkach musi radzić sobie również z usuwaniem dużej ilości ciepła powstającego w związku z realizowanymi procesami technologicznymi. Często w obiektach przemysłowych w powietrzu znajdują się opary różnych substancji chemicznych czy pyły powstające wskutek działania maszyn lub wynikające ze specyfiki używanych surowców. Zdarzają się też sytuacje, gdy proces technologiczny wymaga efektywnego usuwania wszelkich zanieczyszczeń i zapewnienie atmosfery wolnej od choćby śladowej obecności jakichkolwiek niepożądanych substancji, np. przy montażu elektroniki.
Wielkim wyzwaniem dla instalacji wentylacyjnych dla przemysłu są także koszty eksploatacyjne oraz energochłonność zastosowanych urządzeń. W przypadku obiektów przemysłowych, których powierzchnia jest z reguły dość duża nawet pozornie niewielkie różnice w zużyciu prądu mogą się przekładać na znaczny wzrost koniecznych nakładów. Konserwacja wentylacji jest obszarem, który może generować nieprzewidziane koszty lub przeciwnie – sprawiać, że system będzie utrzymywany w pełnej sprawności bez wydatków na usuwanie nagłych awarii. Wiele zależy tu od wyboru kompetentnej firmy przeprowadzającej te prace. Istotna jest też wymagana częstotliwość wykonywanych przeglądów oraz sprawność działania serwisu w razie wystąpienia usterek, tym bardziej, że wielu procesów technologicznych nie można w prosty sposób zatrzymać. W przypadku systemów wentylacyjnych dla przemysłu ważna jest też zgodność z przepisami. Chodzi tu nie tylko o regulacje prawa budowlanego, ale też o przepisy przeciwpożarowe, związane z BHP, a także z wymogami ochrony środowiska czy prawem energetycznym.