Aktualności

Certifkacja dla przedsiebiorców- Dz.U. 2015 poz. 881

11 kwietnia 2016

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) oraz zgodnie z art. 29 ww. ustawy przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluo-rowane gazy cieplarniane, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców wskazany odpowiednio w rozporzą-dzeniu (WE) nr 303/2008 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.

Nasza Firma uzyskała Certyfikat o nr FGAZ-P/05/0004/16.

Zarząd Spółki.